Danh sách thí sinh được cấp chứng chỉ CNTTCB thi ngày 04/10/2020

Chi tiết xem file đính kèm!

QĐ cấp chứng chỉ đợt ngày 04.10.2020

DANH SÁCH ĐỦ ĐIỀU KIỆN CẤP CC ƯDCNTTCB 04.10.2020

 

Attachments