Danh sách thí sinh được cấp chứng chỉ CNTTCB thi ngày 04&05.7.2020

Chi tiết xem file đính kèm!

 

7. DANH SÁCH ĐỦ ĐIỀU KIỆN CẤP CC ƯDCNTTCB 04,05.7.2020

437 QĐ cấp chứng chỉ ƯDCNTT cơ bản thi ngày 04,05.7.2020