Thông báo đăng ký học và thi Tiếng Anh B, CNTT cơ bản đợt tháng 9 năm 2017

Thông báo số 1316/TB-ĐHNLBG-NNTH về việc đăng ký học và thi chứng chỉ Tiếng Anh B, CNTT cơ bản đợt tháng 9-2017

BỘ NÔNG NGHIỆP & PTNT

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG – LÂM BẮC GIANG

      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

   Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số:        /TB-ĐHNLBG-NNTH                        Bắc Giang, ngày      tháng 8  năm 2017

THÔNG BÁO

V/v đăng ký học và thi chứng chỉ Tiếng Anh trình độ B, chứng chỉ Ứng dụng CNTT cơ bản đợt tháng 9/2017

  1. Đối tượng học

Sinh viên cần có chứng chỉ Ngoại ngữ, chứng chỉ Ứng dụng CNTT cơ bản để đảm bảo chuẩn đầu ra xét điều kiện tốt nghiệp.

Tất cả các đối tượng có nhu cầu về chứng chỉ Ngoại ngữ, chứng chỉ Ứng dụng CNTT cơ bản để đủ điều kiện xin việc và bổ sung hồ sơ công chức, viên chức.

  1. Thời gian, địa điểm học và thi

Thời gian học: buổi tối các ngày trong tuần và cả ngày thứ Bảy, Chủ Nhật

Thời gian khai giảng: 16/9/2017

Thời gian kết thúc khóa học: 16/11/2017

Thời gian thi (dự kiến):

Thi chứng chỉ Ứng dụng CNTT cơ bản: Ngày 02,03/12/2017.

– Thi chứng chỉ Tiếng Anh trình độ B: Ngày 09,10/12/2017.

Địa điểm học và thi: Trung tâm Ngoại ngữ – Tin học; Toà nhà B2, Trường Đại học Nông – Lâm Bắc Giang (Cùng toà nhà Trung tâm Thông tin – Thư viện).

  1. Thời gian đăng ký

Đăng ký và nộp học phí, lệ phí thi + hồ sơ dự thi kể từ ngày ra thông báo đến hết ngày 12/9/2017 tại văn phòng Trung tâm Ngoại ngữ – Tin học. Điện thoại: 0240.6295.386 hoặc 0972.298.612 (gặp thầy Nguyễn Ngọc Quang).

Hồ sơ đăng ký dự thi bao gồm:

– Đơn đăng ký dự thi cấp chứng chỉ (có mẫu sẵn);

– 02 ảnh 04cm x 06cm;

– Bản sao chứng minh nhân dân hoặc giấy tờ tùy thân khác có dán ảnh.

  1. Thông tin khoá học và thi


Khoá học Học phí

(đồng/ học viên)

Lệ phí dự thi

(đồng/ học viên)

Kỹ năng sử dụng CNTT cơ bản 850.000 500.000
Tiếng Anh trình độ B 850.000 200.000

Nơi nhận:                                                                TL. HIỆU TRƯỞNG

– BGH;                                                                                  GIÁM ĐỐC                               

– Đăng website;

– Lưu VT, TTNN-TH.  

 

Chi tiết xem file đính kèm