Lịch thi và danh sách phòng thi chứng chỉ CNTTCB ngày 20/02/2022

Chi tiết xem file đính kèm!

Thông báo lịch thi và danh sách phòng thi ƯDCNTTCB ngày 20.02.2022