Danh sách thí sinh được cấp chứng chỉ CNTTCB thi ngày 23/01/2022

Chi tiết xem file đính kèm!

48 QĐ PHÊ DUYỆT KQ và CẤP CHỨNG CHỈ – UDCNTTCB 23.01.2022

2. DANH SÁCH ĐỦ ĐIỀU KIỆN CẤP CC ƯDCNTTCB 23.01.2022