Lịch thi và danh sách phòng thi chứng chỉ CNTTCB ngày 11/11/2022

Chi tiết xem file đính kèm!

74.Thông báo lịch thi và danh sách phòng thi kỳ thi cấp chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản đợt thi ngày 11.11.2022

DANH SACH CAP CHUNG CI UDCNTTCB 11.11.2022