Danh sách thí sinh được cấp chứng chỉ CNTTCB thi ngày 30/10/2022

Chi tiết xem file đính kèm!

715. QĐ PHÊ DUYỆT KQ và CẤP CHỨNG CHỈ – UDCNTTCB 30.10.2022

DANH SÁCH ĐỦ ĐIỀU KIỆN CẤP CC ƯDCNTTCB 30.10.2022