Kết quả kỳ thi kiểm tra cấp chứng chỉ Tiếng anh, CNTT cơ bản (kiểm tra ngày 01/7/2017)

Kết quả kỳ kiểm tra cấp chứng chỉ Tiếng Anh xem file đính kèm Tại đây

Kết quả kỳ kiểm tra cấp chứng chỉ CNTTCB xem file đính kèm Tại đây