Kế hoạch thi Tiếng Anh A2 ngày 01/12/2019

Chi tiết xem file đính kèm!

 

1597 kế hoạch thi và danh sách phòng thi kỳ thi đánh giá năng tiếng Anh tương đương trình độ A2 khung Châu Âu thi ngày 01 tháng 12 n