Kế hoạch thi chứngchỉ CNTTCB ngày 30/11/2019

Chi tiết xem file đính kèm!

 

1596 Kế hoạch thi và danh sách phòng thi kỳ thi cấp chứng chỉ ƯDCNTT cơ bản thi ngày 30 tháng 11 năm 2019