Kế hoạch thi + Danh sách phòng thi Tiếng Anh trình độ A2 ngày 26.5.2019

Chi tiết  xem file đính kèm!