Kế hoạch thi chứng chỉ CNTTCB ngày 30/5, 01&02/6/2020

Chi tiết xem file đính kèm!

 

414 KH thi và danh sách phòng thi kỳ thi cấp chứng chỉ ứng dụng CNTT cơ bản, đợt thi 30-5_ 01,02-6-2020