Danh sách thí sinh được cấp chứng chỉ CNTTCB thi ngày 30,31/10/2021

Chi tiết xem file đính kèm!

804 QĐ PHÊ DUYỆT KQ và CẤP CHỨNG CHỈ – UDCNTTCB 30,31.10.2021

DANH SÁCH ĐỦ ĐIỀU KIỆN CẤP CC ƯDCNTTCB 30,31.11