Danh sách thí sinh được cấp chứng chỉ CNTTCB thi ngày 26/6/2022

Chi tiết xem file đính kèm!

450 QĐ PHÊ DUYỆT KQ và CẤP CHỨNG CHỈ – UDCNTTCB 26.6.2022

DANH SÁCH CẤP CC ƯDCNTTCB 26.6.2022

Attachments