Danh sách thí sinh được cấp chứng chỉ CNTTCB thi ngày 20/7/2019

Chi tiết xem file đính kèm!

736 QĐ vv cấp chứng chỉ UD CNTT cơ bản, ngày 20-7-2019

DANH SÁCH CẤP CC ƯDCNTTCB 20.7.2019

Attachments