Danh sách thí sinh được cấp chứng chỉ CNTTCB thi ngày 18.7.2020

Chi tiết xem file đính kèm!

455 QĐ Danh sách đủ điều kiện cấp chứng chỉ – UDCNTTCB 18.7.2020 (1)

7. DANH SÁCH ĐỦ ĐIỀU KIỆN CẤP CC ƯDCNTTCB 18.7.2020