Danh sách thí sinh được cấp chứng chỉ CNTTCB thi ngày 11/11/2022

Chi tiết xem file đính kèm!

749 QĐ phê duyệt kết quả thi và cấp chứng chỉ Ứng dụng CNTT cơ bản ngày thi 11.11.2022

DANH SACH CAP CHUNG CI UDCNTTCB 11.11.2022