Danh sách thí sinh được cấp chứng chỉ CNTTCB thi ngày 07/8/2022

Chi tiết xem file đính kèm!

540. QĐ PHÊ DUYỆT KQ và CẤP CHỨNG CHỈ – UDCNTTCB07.8.2022

DANH SÁCH ĐỦ ĐIỀU KIỆN CẤP CC ƯDCNTTCB 07.8.2022