Danh sách thí sinh được cấp chứng chỉ CNTTCB thi ngày 06,07,08/03/2020

Chi tiết xem file đính kèm!

7. DANH SÁCH ĐỦ ĐIỀU KIỆN CẤP CC ƯDCNTTCB 06,07,08.3.2020

88-QĐ-vv-cấp-chứng-chỉ-Ứng-dụng-CNTT-cơ-bản