Danh Danh sách thí sinh được cấp chứng chỉ CNTTCB thi ngày 25,26/9/2021

Chi tiết xem file đính kèm!

725 QĐ PHÊ DUYỆT KQ và CẤP CHỨNG CHỈ – UDCNTTCB 25, 26.9.2021

DANH SÁCH ĐỦ ĐIỀU KIỆN CẤP CC ƯDCNTTCB 25,26.9