QĐ Thành lập các lớp Tiếng Anh B, Ứng dụng CNTTCB đợt tháng 3 năm 2018

QĐ Thành lập các lớp Tiếng Anh B,  Ứng dụng CNTTCB tháng 3 năm 2018 theo quyết định thành lập số 225/QĐ-ĐHNLBG-NNTH của Hiệu trưởng ngày 01 tháng 3 năm 2018.