Cán bộ giảng viên

Đỗ Thị Huyền

– Trình độ: Thạc sĩ
– Chức vụ: Giám đốc
– Email: huyendt@bafu.edu.vn

– Điện thoại: 0982036952

 

Lê Thị Phương Huyền

– Trình độ: Thạc sĩ
– Chức vụ: Phó Giám đốc
– Email: huyenltp@bafu.edu.vn

– Điện thoại: 0984315458

Trần Văn Châu

– Trình độ: Thạc sĩ
– Chức danh: Phó Giám đốc/GVC
– Email: chautv08@gmail.com

– Điện thoại: 0912 707 666

Ngô Thị Hoàng Anh

– Trình độ: Đại học
– Chức danh: Giáo viên
– Email: hoanganhenglish@gmail.com

– Điện thoại: 0984315415

Ngô Văn Kiên

– Trình độ: Học viên cao học
– Chức danh: Kỹ sư
– Email: nvkien.it@gmail.com

– Điện thoại: 0936953305

Nguyễn Thị Thúy Lan

– Trình độ: Thạc sĩ – NCS
– Chức danh: Giáo viên
– Email: thuylannguyenpt@gmail.com

– Điện thoại: 0977668039

Nguyễn Thị Hoa

– Trình độ: Thạc sĩ
– Chức danh: Giảng viên
– Email: nguyenhoa190288@gmail.com

– Điện thoại: 0989 192 029

Nguyễn Ngọc Quang

– Trình độ: Thạc sĩ
– Chức danh: Chuyên viên
– Email: quangnn91@gmail.com

– Điện thoại: 0972 298 612

Ngô Viết Hoàn

– Trình độ: Tiến sĩ
– Chức danh: Giảng viên
– Email: hoannv@bafu.edu.vn

– Điện thoại: 0979 035 079