Cơ cấu tổ chức

1. Cơ cấu tổ chức

 Trung tâm Ngoại ngữ – Tin học gồm 9 thành viên: 07 cán bộ giảng dạy (02 giảng viên Tin học, 04 Cán bộ giảng dạy Tiếng Anh) và 02 chuyên viên (01 Giáo vụ và 01 Kỹ thuật viên phòng máy)

 Ban lãnh đạo gồm: 01 Giám đốc và 02 Phó giám đốc;

 Ban đoàn thể gồm: 01 Chủ tịch công đoàn bộ phận.