QĐ Thành lập các lớp Ngoại ngữ, lớp kỹ năng sử dụng CNTT cơ bản đợt tháng 3-2022

Chi tiết xem file đính kèm!

18 QĐ lớp tháng 3.2022- Anh A2,B1,TrungA2

19 QĐ lớp tháng 3.2022- Kỹ năng SD CNTT CB

Attachments