Lịch khai giảng các lớp Tiếng Anh, CNTTCB đợt tháng 9-11 năm 2019

KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY CÁC LỚP TIẾNG ANH TƯƠNG ĐƯƠNG TRÌNH ĐỘ A2, KỸ NĂNG SỬ DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN CƠ BẢN

ĐỢT THÁNG 9 – 11 NĂM 2019

 

  1. Phân công giáo viên giảng dạy và chủ nhiệm
STT Tên lớp Giáo viên giảng dạy và chủ nhiệm Địa điểm lớp học
1 A2-09 Nguyễn Thị Hoa Phòng học tiếng 02 TTNN-TH
2 A2-10 Đỗ Thị Huyền Phòng thực hành khoa KT-TC
4 CNTTCB36 Lê Thị Phương Huyền Phòng máy tính 01 TTNN-TH
  1. Thời Khoá biểu các lớp: A2-09, CNTTCB36

   Lịch học: 30 buổi, Từ 09/9/2019 đến 15/11/2019 cụ thể:

STT Ngày Buổi Số tiết Thời gian bắt đầu – kết thúc
Khai giảng ngày: 09/9/2019
1 09/9/2019 Chiều tối 3 17h30’- 20h00’
2 11/9/2019 Chiều tối 3 17h30’- 20h00’
3 13/9/2019 Chiều tối 3 17h30’- 20h00’
4 16/9/2019 Chiều tối 3 17h30’- 20h00’
5 18/9/2019 Chiều tối 3 17h30’- 20h00’
6 20/9/2019 Chiều tối 3 17h30’- 20h00’
7 23/9/2019 Chiều tối 3 17h30’- 20h00’
8 25/9/2019 Chiều tối 3 17h30’- 20h00’
9 27/9/2019 Chiều tối 3 17h30’- 20h00’
10 30/9/2019 Chiều tối 3 17h30’- 20h00’
11 02/10/2019 Chiều tối 3 17h30’- 20h00’
12 04/10/2019 Chiều tối 3 17h30’- 20h00’
13 07/10/2019 Chiều tối 3 17h30’- 20h00’
14 09/10/2019 Chiều tối 3 17h30’- 20h00’
15 11/10/2019 Chiều tối 3 17h30’- 20h00’
16 14/10/2019 Chiều tối 3 17h30’- 20h00’
17 16/10/2019 Chiều tối 3 17h30’- 20h00’
18 18/10/2019 Chiều tối 3 17h30’- 20h00’
19 21/10/2019 Chiều tối 3 17h30’- 20h00’
20 23/10/2019 Chiều tối 3 17h30’- 20h00’
21 25/10/2019 Chiều tối 3 17h30’- 20h00’
22 28/10/2019 Chiều tối 3 17h30’- 20h00’
23 30/10/2019 Chiều tối 3 17h30’- 20h00’
24 01/11/2019 Chiều tối 3 17h30’- 20h00’
25 04/11/2019 Chiều tối 3 17h30’- 20h00’
26 06/11/2019 Chiều tối 3 17h30’- 20h00’
27 08/11/2019 Chiều tối 3 17h30’- 20h00’
28 11/11/2019 Chiều tối 3 17h30’- 20h00’
29 13/11/2019 Chiều tối 3 17h30’- 20h00’
30 15/11/2019 Chiều tối 3 17h30’- 20h00’
Tổng 90

 Thời Khoá biểu lớp A2-10

   Lịch học: 30 buổi, Từ 10/9/2019 đến 17/11/2019 cụ thể:

STT Ngày Buổi Số tiết Thời gian bắt đầu – kết thúc
Khai giảng ngày: 10/9/2019
1 10/9/2019 Chiều tối 3 17h30’- 20h00’
2 12/9/2019 Chiều tối 3 17h30’- 20h00’
3 15/9/2019 Chiều tối 3 17h30’- 20h00’
4 17/9/2019 Chiều tối 3 17h30’- 20h00’
5 19/9/2019 Chiều tối 3 17h30’- 20h00’
6 22/9/2019 Chiều tối 3 17h30’- 20h00’
7 24/9/2019 Chiều tối 3 17h30’- 20h00’
8 26/9/2019 Chiều tối 3 17h30’- 20h00’
9 29/9/2019 Chiều tối 3 17h30’- 20h00’
10 01/10/2019 Chiều tối 3 17h30’- 20h00’
11 03/10/2019 Chiều tối 3 17h30’- 20h00’
12 06/10/2019 Chiều tối 3 17h30’- 20h00’
13 08/10/2019 Chiều tối 3 17h30’- 20h00’
14 10/10/2019 Chiều tối 3 17h30’- 20h00’
15 13/10/2019 Chiều tối 3 17h30’- 20h00’
16 15/10/2019 Chiều tối 3 17h30’- 20h00’
17 17/10/2019 Chiều tối 3 17h30’- 20h00’
18 20/10/2019 Chiều tối 3 17h30’- 20h00’
19 22/10/2019 Chiều tối 3 17h30’- 20h00’
20 24/10/2019 Chiều tối 3 17h30’- 20h00’
21 27/10/2019 Chiều tối 3 17h30’- 20h00’
22 29/10/2019 Chiều tối 3 17h30’- 20h00’
23 31/10/2019 Chiều tối 3 17h30’- 20h00’
24 03/11/2019 Chiều tối 3 17h30’- 20h00’
25 05/11/2019 Chiều tối 3 17h30’- 20h00’
26 07/11/2019 Chiều tối 3 17h30’- 20h00’
27 10/11/2019 Chiều tối 3 17h30’- 20h00’
28 12/11/2019 Chiều tối 3 17h30’- 20h00’
29 14/11/2019 Chiều tối 3 17h30’- 20h00’
30 17/11/2019 Chiều tối 3 17h30’- 20h00’
Tổng 90