Lịch khai giảng các lớp Tiếng Anh, CNTTCB đợt tháng 3-5 năm 2019

KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY CÁC LỚP TIẾNG ANH TƯƠNG ĐƯƠNG TRÌNH ĐỘ A2, KỸ NĂNG SỬ DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN CƠ BẢN

ĐỢT THÁNG 3 – 5 NĂM 2019

 ( Ban hành kèm theo Quyết định số           /QĐ-ĐHNLBG-NNTH ngày      tháng 3 năm 2019 của Hiệu trưởng )

  1. Phân công giáo viên giảng dạy và chủ nhiệm
STT Tên lớp Giáo viên giảng dạy và chủ nhiệm Địa điểm lớp học
1 A2-06 Đỗ Thị Huyền Phòng thực hành khoa KT-TC
2 A2-07 Nguyễn Thị Hoa Phòng học tiếng 02 TTNN-TH
3 A2-08 Nguyễn Thị Thúy Hằng Phòng học lý thuyết 01 TTNN-TH
4 CNTTCB34 Trần Văn Toản Phòng máy tính 01 TTNN-TH
5 CNTTCB35 Lê Thị Phương Huyền Phòng máy tính 01 TTNN-TH
  1. Thời Khoá biểu các lớp A2-07, A2-08, CNTTCB34

   Lịch học: 30 buổi, Từ 04/03/2019 đến 13/05/2019 cụ thể:

STT Ngày Buổi Số tiết Thời gian bắt đầu – kết thúc
04/03/2019: Khai giảng
1 04/03/2019 Chiều tối 3 17h30’- 20h00’
2 06/03/2019 Chiều tối 3 17h30’- 20h00’
3 08/03/2019 Chiều tối 3 17h30’- 20h00’
4 11/03/2019 Chiều tối 3 17h30’- 20h00’
5 13/03/2019 Chiều tối 3 17h30’- 20h00’
6 15/03/2019 Chiều tối 3 17h30’- 20h00’
7 18/03/2019 Chiều tối 3 17h30’- 20h00’
8 20/03/2019 Chiều tối 3 17h30’- 20h00’
9 22/03/2019 Chiều tối 3 17h30’- 20h00’
10 25/03/2019 Chiều tối 3 17h30’- 20h00’
11 27/03/2019 Chiều tối 3 17h30’- 20h00’
12 29/03/2019 Chiều tối 3 17h30’- 20h00’
13 01/04/2019 Chiều tối 3 17h30’- 20h00’
14 03/04/2019 Chiều tối 3 17h30’- 20h00’
15 05/04/2019 Chiều tối 3 17h30’- 20h00’
16 08/04/2019 Chiều tối 3 17h30’- 20h00’
17 10/04/2019 Chiều tối 3 17h30’- 20h00’
18 12/04/2019 Chiều tối 3 17h30’- 20h00’
19 15/04/2019 Chiều tối 3 17h30’- 20h00’
20 17/04/2019 Chiều tối 3 17h30’- 20h00’
21 19/04/2019 Chiều tối 3 17h30’- 20h00’
22 22/04/2019 Chiều tối 3 17h30’- 20h00’
23 24/04/2019 Chiều tối 3 17h30’- 20h00’
24 26/04/2019 Chiều tối 3 17h30’- 20h00’
25 29/04/2019 Chiều tối 3 17h30’- 20h00’
26 03/05/2019 Chiều tối 3 17h30’- 20h00’
27 06/05/2019 Chiều tối 3 17h30’- 20h00’
28 08/05/2019 Chiều tối 3 17h30’- 20h00’
29 10/05/2019 Chiều tối 3 17h30’- 20h00’
30 13/05/2019 Chiều tối 3 17h30’- 20h00’
Tổng 90  

 

 

  1. Thời Khoá biểu lớp CNTTCB35

   Lịch học: 30 buổi, Từ 05/03/2019 đến 14/05/2019 cụ thể:

STT Ngày Buổi Số tiết Thời gian bắt đầu – kết thúc
05/03/2019: Khai giảng
1 05/03/2019 Chiều tối 3 17h30’- 20h00’
2 07/03/2019 Chiều tối 3 17h30’- 20h00’
3 10/03/2019 Chiều tối 3 17h30’- 20h00’
4 12/03/2019 Chiều tối 3 17h30’- 20h00’
5 14/03/2019 Chiều tối 3 17h30’- 20h00’
6 17/03/2019 Chiều tối 3 17h30’- 20h00’
7 19/03/2019 Chiều tối 3 17h30’- 20h00’
8 21/03/2019 Chiều tối 3 17h30’- 20h00’
9 24/03/2019 Chiều tối 3 17h30’- 20h00’
10 26/03/2019 Chiều tối 3 17h30’- 20h00’
11 28/03/2019 Chiều tối 3 17h30’- 20h00’
12 31/03/2019 Chiều tối 3 17h30’- 20h00’
13 02/04/2019 Chiều tối 3 17h30’- 20h00’
14 04/04/2019 Chiều tối 3 17h30’- 20h00’
15 07/04/2019 Chiều tối 3 17h30’- 20h00’
16 09/04/2019 Chiều tối 3 17h30’- 20h00’
17 11/04/2019 Chiều tối 3 17h30’- 20h00’
18 14/04/2019 Chiều tối 3 17h30’- 20h00’
19 16/04/2019 Chiều tối 3 17h30’- 20h00’
20 18/04/2019 Chiều tối 3 17h30’- 20h00’
21 21/04/2019 Chiều tối 3 17h30’- 20h00’
22 23/04/2019 Chiều tối 3 17h30’- 20h00’
23 25/04/2019 Chiều tối 3 17h30’- 20h00’
24 28/04/2019 Chiều tối 3 17h30’- 20h00’
25 02/05/2019 Chiều tối 3 17h30’- 20h00’
26 05/05/2019 Chiều tối 3 17h30’- 20h00’
27 07/05/2019 Chiều tối 3 17h30’- 20h00’
28 09/05/2019 Chiều tối 3 17h30’- 20h00’
29 12/05/2019 Chiều tối 3 17h30’- 20h00’
30 14/05/2019 Chiều tối 3 17h30’- 20h00’
Tổng 90  

 

  

 

  1. Thời Khoá biểu lớp A2-06

    Lịch học: 30 buổi, Từ 04/03/2019 đến 16/05/2019 cụ thể:

STT Ngày Buổi Số tiết Thời gian bắt đầu – kết thúc
04/03/2019: Khai giảng
1 04/3/2019 Chiều tối 3 17h30’- 20h00’
2 05/3/2019 Chiều tối 3 17h30’- 20h00’
3 07/3/2019 Chiều tối 3 17h30’- 20h00’
4 11/3/2019 Chiều tối 3 17h30’- 20h00’
5 12/3/2019 Chiều tối 3 17h30’- 20h00’
6 14/3/2019 Chiều tối 3 17h30’- 20h00’
7 18/3/2019 Chiều tối 3 17h30’- 20h00’
8 19/3/2019 Chiều tối 3 17h30’- 20h00’
9 21/3/2019 Chiều tối 3 17h30’- 20h00’
10 25/3/2019 Chiều tối 3 17h30’- 20h00’
11 26/3/2019 Chiều tối 3 17h30’- 20h00’
12 28/3/2019 Chiều tối 3 17h30’- 20h00’
13 01/4/2019 Chiều tối 3 17h30’- 20h00’
14 02/4/2019 Chiều tối 3 17h30’- 20h00’
15 04/4/2019 Chiều tối 3 17h30’- 20h00’
16 08/4/2019 Chiều tối 3 17h30’- 20h00’
17 09/4/2019 Chiều tối 3 17h30’- 20h00’
18 11/4/2019 Chiều tối 3 17h30’- 20h00’
19 16/4/2019 Chiều tối 3 17h30’- 20h00’
20 18/4/2019 Chiều tối 3 17h30’- 20h00’
21 22/4/2019 Chiều tối 3 17h30’- 20h00’
22 23/4/2019 Chiều tối 3 17h30’- 20h00’
23 25/4/2019 Chiều tối 3 17h30’- 20h00’
24 02/5/2019 Chiều tối 3 17h30’- 20h00’
25 06/5/2019 Chiều tối 3 17h30’- 20h00’
26 07/5/2019 Chiều tối 3 17h30’- 20h00’
27 09/5/2019 Chiều tối 3 17h30’- 20h00’
28 13/5/2019 Chiều tối 3 17h30’- 20h00’
29 14/5/2019 Chiều tối 3 17h30’- 20h00’
30 16/5/2019 Chiều tối 3 17h30’- 20h00’
Tổng 90