Kế hoạch thi + Danh sách phòng thi CNTTCB ngày 27&28/01/2018

Chi tiết xem file đính kèm!