Danh sách thí sinh được cấp chứng chỉ CNTTCB thi ngày 31/8/2022

Chi tiết xem file đính kèm!

604. QĐ PHÊ DUYỆT KQ và CẤP CHỨNG CHỈ – UDCNTTCB 31.8.2022

DANH SÁCH ĐỦ ĐIỀU KIỆN CẤP CC ƯDCNTTCB 31.8.2022