Danh sách thí sinh được cấp chứng chỉ CNTTCB thi ngày 24,25/7/2021

Chi tiết xem file đính kèm!

9. QĐ PHÊ DUYỆT KQ và CẤP CHỨNG CHỈ – UDCNTTCB 24,25.7.2021

7. DANH SÁCH ĐỦ ĐIỀU KIỆN CẤP CC ƯDCNTTCB 24,25.7