Danh sách thí sinh được cấp chứng chỉ CNTTCB thi ngày 20/5/2022

Chi tiết xem file đính kèm!

361 QĐ PHÊ DUYỆT KQ và CẤP CHỨNG CHỈ – UDCNTTCB 20.5.2022

DANH SÁCH ĐỦ ĐIỀU KIỆN CẤP CC ƯDCNTTCB 20.5