Danh sách thí sinh được cấp chứng chỉ CNTTCB thi ngày 20/02/2022

Chi tiết xem file đính kèm!

102 QĐ PHÊ DUYỆT KQ và CẤP CHỨNG CHỈ – UDCNTTCB 20.02.2022

3. DANH SÁCH ĐỦ ĐIỀU KIỆN CẤP CC ƯDCNTTCB 20.2.2022