Danh sách thí sinh được cấp chứng chỉ CNTTCB thi ngày 10,11/12/2021

Chi tiết xem file đính kèm!

915 QĐ PHÊ DUYỆT KQ và CẤP CHỨNG CHỈ – UDCNTTCB 10,11.12.2021

DANH SÁCH ĐỦ ĐIỀU KIỆN CẤP CC ƯDCNTTCB 10,11.12.2021