Danh sách thí sinh được cấp chứng chỉ CNTTCB thi ngày 10&11/10/2020

Chi tiết xem file đính kèm!

QĐ cấp cc 10,11.10.2020

DANH SÁCH ĐỦ ĐIỀU KIỆN CẤP CC ƯDCNTTCB 10,11.10.2020

Attachments