Danh sách thí sinh được cấp chứng chỉ CNTTCB thi ngày 10/10/2021

Chi tiết xem file đính kèm!

745 QĐ PHÊ DUYỆT KQ và CẤP CHỨNG CHỈ – UDCNTTCB 10.10.2021

DANH SÁCH ĐỦ ĐIỀU KIỆN CẤP CC ƯDCNTTCB 10.10