Danh sách thí sinh được cấp chứng chỉ CNTTCB thi ngày 07&08/11/2020

Chi tiết xem file đính kèm!

724 QĐ cấp chứng chỉ UDCNTTCB ngày thi 07&08.11.2020

DANH SÁCH ĐỦ ĐIỀU KIỆN CẤP CC ƯDCNTTCB 07,08.11.2020