Thông báo v/v đăng ký Tiếng Anh trình độ B, ứng dụng CNTT cơ bản đợt tháng 8/2017

 

Trung tâm Ngoại ngữ – Tin học Trường Đại học Nông – Lâm Bắc Giang thông báo cụ thể như sau:

Thông báo v/v đăng ký Tiếng Anh trình độ B, ứng dụng CNTT cơ bản đợt tháng 8/2017