Thông báo kêt quả kỳ thi sinh viên giỏi môn Tiếng Anh, Tiếng Trung, Tin học năm 2018

 TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG – LÂM

BẮC GIANG

ĐTN – TRUNG TÂM NNTH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Bắc Giang, ngày 23 tháng 3 năm 2018

THÔNG BÁO KẾT QUẢ KỲ THI SINH VIÊN GIỎI

MÔN TIẾNG ANH, TIẾNG TRUNG, TIN HỌC NĂM 2017

 

Kính gửi:

 Các đơn vị có liên quan;

–  Các lớp có sinh viên dự thi;

–  Các sinh viên tham dự kỳ thi sinh viên giỏi Tiếng Anh, Tiếng Trung, Tin học năm 2018.

Ngày 18/3/2018, Đoàn Thanh niên phối hợp với Trung tâm Ngoại ngữ – Tin học tổ chức kỳ thi sinh viên giỏi Tiếng Anh, Tiếng Trung và Tin học.

Kết quả như sau:

STT Môn thi Giải thưởng Họ và tên thí sinh Lớp Điểm
1  

Tin học

 

Giải nhì Nguyễn Thị Huệ D-KETOAN5A 75/100
Hoàng Văn Khải D-THUY4A 72/100
Nguyễn Thị Lương D-KETOAN5A 72/100
Giải Ba Nguyễn Thị Nhung D-QLTN4C 68/100
Đinh Thành Tuân D-KINHTE5A 65/100
Hoàng Thị Thu Trang D-KETOAN5A 62/100
Giải

khuyến khích

Bùi Thị Anh Tú D-KETOAN5A 57/100
Lã Thị Nguyện D-THUY4C 53/100
Nguyễn Thế Tuấn D-QLTNR5A 53/100
Lương Thị Ngọc Lý D-THUY4C 52/100
2 Tiếng Anh Giải nhì Đinh Thành Tuân D-KINHTE5A 76/100
Nguyễn Thị Lương D-KETOAN5A 75/100
Giải Ba Hoàng Châu Giang D-THUY6A 72/100
Vũ Thị Ngọc Anh D-KETOAN6A 70/100
Ngô Thế Huy D-QLTN5A 70/100
Giải

khuyến khích

Nguyễn Thị Phương Hoa D-THUY6C 69/100
Hoàng Văn Đạt D-CNTP6A 68/100
Trần Thị Kim Chung D-KETOAN6A 65/100
Hồ Thụy Bình D-CNTP7A 64/100
Nguyễn Quang Hưng D-QLTN6A 63/100
Phạm Văn Quý D-THUY4C 63/100
Trịnh Thị Hường D-THUY6C 62/100
Nguyễn Thế Tuấn D-QLTNR5A 62/100
Đặng Văn Thịnh D-QLDD6A 60/100
3  

Tiếng Trung

 

Giải nhì Trần Văn Sơn D-THUY6C 65/100
Đoàn Thị Hường D-THUY6A 62/100
Giải Ba Lê Ngọc Minh Tiến D-THUY6B 61/100
Nguyễn Thanh Ngà D-KETOAN6A 60/100
Vừ Mí Tủa D-KINHTE6A 60/100

 

TM. BCH

ĐOÀN TRƯỜNG

 

 

 

TRUNG TÂM

NGOẠI NGỮ- TIN HỌC