Thông báo ĐK học và thi chứng chỉ CNTTCB đợt tháng 9-11 năm 2019

Lưu ý: Thời gian đăng ký đến hết ngày 30/8/2019

Liên hệ hotline: 0972.298.612

Thời gian khai giảng: 09/9/2019

Chi tiết xem file đính kèm!

802 Thông báo vv đăng ký học kỹ năng sử dụng CNTT cơ bản, tiếng Anh A2 và tiếng Trung bậc 2 đợt tháng 9 đến tháng 11 năm 2019