Lịch thi + Danh sách phòng thi Tiếng Anh trình độ A2 ngày 24.11.2018

Chi tiết  xem file đính kèm!