Lịch thi + Danh sách phòng kiểm tra Tiếng Anh B ngày 21.7.2018

Chi tiết xem file đính kèm!