Kết quả kỳ thi cấp chứng chỉ ứng dụng CNTT cơ bản (thi ngày 13&14/5/2017)

Kết quả kỳ thi cấp chứng chỉ ứng dụng CNTT cơ bản xem chi tiết trong file đính kèm