Kết quả kỳ thi cấp Chứng chỉ Ứng dụng CNTT cơ bản ngày thi 10&11/12/2016

Danh sách kết quả các thí sinh xem file đính kèm

File đính kèm