Kế hoạch thi chứngchỉ CNTTCB ngày 08/02/2020

Chi tiết xem file đính kèm!

41 KH thi và danh sách phòng thi kỳ thi cấp chứng chỉ ứng dụng CNTT cơ bản, đợt thi ngày 08-02-2020