Danh sách thí sinh được cấp chứng chỉ CNTTCB thi ngày 31/7, 01&02/8/2020

Chi tiết xem file đính kèm!

7. DANH SÁCH ĐỦ ĐIỀU KIỆN CẤP CC ƯDCNTTCB 31.7.2020

QĐ DANH SÁCH ĐỦ ĐK CẤP CHỨNG CHỈ – UDCNTTCB 31.7.2020