Danh sách thí sinh được cấp chứng chỉ CNTTCB thi ngày 25/5/2022

Chi tiết xem file đính kèm!

375. QĐ PHÊ DUYỆT KQ và CẤP CHỨNG CHỈ – UDCNTTCB 25.5.2022

DANH SÁCH CẤP CC ƯDCNTTCB 25.5.2022

Attachments