Danh sách thí sinh được cấp chứng chỉ CNTTCB thi ngày 24/4/2022

Chi tiết xem file đính kèm!

286 QĐ phê duyệt kết quả thi và cấp chứng chỉ ứng dụng CNTT Cơ bản , đợt thi ngày 24.4.2022

5. DANH SÁCH ĐỦ ĐIỀU KIỆN CẤP CC ƯDCNTTCB 24.4.2022