Danh sách thí sinh được cấp chứng chỉ CNTTCB thi ngày 15,16/4/2022

Chi tiết xem file đính kèm!

271 QĐ PHÊ DUYỆT KQ và CẤP CHỨNG CHỈ – UDCNTTCB 15,16.4.2022

4. DANH SÁCH ĐỦ ĐIỀU KIỆN CẤP CC ƯDCNTTCB 15,16.4.2022