Danh sách thí sinh được cấp chứng chỉ CNTTCB thi ngày 14/8/2020

Chi tiết xem file đính kèm!

QĐ cấp chứng chỉ đợt thi ngày 14.8.2020

7. DANH SÁCH ĐỦ ĐIỀU KIỆN CẤP CC ƯDCNTTCB 14.8.2020

Attachments