Danh sách thí sinh được cấp chứng chỉ CNTTCB thi ngày 14/7/2022

Chi tiết xem file đính kèm!

494. QĐ PHÊ DUYỆT KQ và CẤP CHỨNG CHỈ – UDCNTTCB14.7.2022

DANH SÁCH ĐỦ ĐIỀU KIỆN CẤP CC ƯDCNTTCB 14.7.2022