Danh sách thí sinh được cấp chứng chỉ CNTTCB thi ngày 08,09/01/2022

Chi tiết xem file đính kèm!

DANH SÁCH ĐỦ ĐIỀU KIỆN CẤP CC ƯDCNTTCB 08,09.01

23 QĐ PHÊ DUYỆT KQ và CẤP CHỨNG CHỈ – UDCNTTCB 08,09.01.2022